Take Away Menu

G=Gluten | VM=Very Mild | M=Medium | MH=Medium Hot | H=Hot | VH=Very Hot

Basmati Rice

 • 67.Steamed Rice/ Pilau Rice

  €2.00

 • 68.Lemon And Saffron Rice

  €3.00

 • 69.Veg. Rice

  €3.00

 • 70.Egg Fried Rice

  €3.00

 • 71.Mushroom Rice

  €3.00